قیمت هتل و تورباکو:

هتلکیفیت۲ تخته۱ تختهکودک ۶-۱۲ سالکودک ۲-۶ سال
villaبزرگسال
atropatبزرگسال
continentalبزرگسال
qafqaz sahilبزرگسال